consul.mn

АЛБАНЫ БАРИМТ БИЧГИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ • Монгол Улсын Нотариатын тухай хуулийн дагуу баталгаажуулсан албаны баримт бичиг, тэдгээрийн албан ёсны орчуулга болон бусад шаардлагатай баримт бичгийг гадаад улсад хэрэглэх тохиолдолд иргэдийн хүсэлтийн дагуу олон улсын эрх зүйн нийтлэг зарчим, зан заншлыг баримтлан Гадаад хэргийн яамны Консулын газар баталгаажуулна.

  Албаны баримт бичигт:
  1. Иргэний бүртгэлийн талаарх төрөл бүрийн гэрчилгээ, (иргэний үнэмлэх, төрсний, гэрлэсний г.м)
  2. Боловсролын гэрчилгээ,
  3. Иргэний бүртгэлийн болон цагдаагийн тодорхойлолт,
  4. Шүүх, прокурорын шийдвэр, зарлан дуудах хамаарна.

 • - АПОСТИЛЬ КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРСОН УЛС ОРНЫ ЖАГСААЛТ
 •  

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ИТГЭМЖЛЭЛ ХИЙЛГЭХ ТУХАЙ

  Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн үл хөдлөх хөрөнгө, орон сууц, мөнгөн хадгаламжийг захиран зарцуулах, төлбөр гүйцэтгэх, хүний хөгжлийн сангаас олгож буй хувь хишгээс хүртэх  болон шаардлагатай  бусад асуудлуудаар бүрэн эрх олгох итгэмжлэлийг хилийн чанадад буй иргэд холбогдох Монгол Улсын Дипломат болон Консулын төлөөлөгчийн газарт хандан хийлгэнэ. Итгэмжлэлийг эх хувиар хүлээн авч хэрэглэх журамтай.

  Цаг хугацааны боломжгүй онцгой нөхцөлд иргэдийн хүсэлтээр тухайн Дипломат, Консулын төлөөлөгчийн газраас итгэмжлэлийг Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт баталгаажсан факсаар ирүүлж болно. Энэ тохиолдолд итгэмжлэлийн хуулбарыг Консулын газар баталгаажуулан өнгө.


 

АПОСТИЛЬ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

  Монгол Улс “Гадаадын албан ёсны баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагыг халах тухай конвенц”-д  2008 оны 12 дугаар сард нэгдэн орсон. Гадаад Харилцааны яам 2010 оны 11 дүгээр сараас Монгол Улсад үйлдэгдсэн албан ёсны баримт бичигт апостиль гэрчилгээ олгож байна. Албан ёсны баримт бичгийг апостиль гэрчилгээгээр баталгаажуулснаар өөр төрлийн ямар нэг дахин баталгаажуулалт /консулын баталгаажуулалт гэх мэт/ шаардахгүйгээр тухайн баримт бичиг конвенцийн гишүүн 100 шахам оронд хүчин төгөлдөр үйлчлэх  юм. Апостиль гэрчилгээ авахдаа тухайн баримт бичгийн хуулбарыг орчуулгын хамт нотариатаар баталгаажуулж өгнө.

 • Апостиль гэрчилгээний маягт /татах/

 

 

 • Апостиль гэрчилгээний материал бүрдүүлэхдээ анхаарах зүйлс:

1.   Баримт бичгийн эх хувийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байна.
2.   Бүрдүүлсэн баримт бичгийг тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, Монгол Улсын нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3.   Апостиль гэрчилгээ мэдүүлэх өргөдлийн энэхүү маягтыг бөглөсөн байна.
4.   Апостиль гэрчилгээ авахаар бүрдүүлсэн материалыг илүү нэг хувь хувилан энэхүү маягтад хавсарган авчрах шаардлагатайг анхаарна уу.
5.   Апостиль гэрчилгээний төлбөрийг төлсөн баримтыг хавсаргана.


Апостиль гэрчилгээний хураамж нийт 22.500₮ /доорх дансанд төлнө/

Апостиль гэрчилгээний тэмдэгтийн хураамж: 20.000 ₮, Данс: 102100001715, Төрийн банк, Хүлээн авагч: ГХЯ
Апостиль гэрчилгээний үнэт цаасны төлбөр: 2.500 ₮, Данс: 100900016401, Төрийн сан, Хүлээн авагч: ГХЯ

Жич:
1. Хэрэв баталгаажуулах баримт бичиг нь
      -        дээд боловсролын диплом бол тухайн төгссөн сургуулиас үнэн зөвийг нотолсон тодорхойлолт,
      -        мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх, эсвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ бол БСШУЯ-аас тухайн үнэмлэх, гэрчилгээний үнэн зөвийг нотолсон тодорхойлолт авах, тодорхойлолтоо тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.
2.   Апостиль гэрчилгээ нь материал өгсөн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дараа гарна.
3.   Нотариатчийн гэрчилсэн баримт бичиг нь гаргацтай, засваргүй, гарын үсэг тамга тэмдэг нь тод харагдахуйц байна.

Бүрдүүлсэн баримт бичгийг Гадаад хэргийн яамны Консулын газрын үйлчилгээний танхимд

 • Даваа-Баасан гарагт 9:00-11:30, 15:00-16:30 цагт  хүлээн авна.