БҮГД НАЙРАМДАХ ЭНЭТХЭГ УЛСАД ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Иргэн Та Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсад эрхтэн шилжүүлэн суулгах хагалгаанд хамрагдахаар төлөвлөж байгаа бол тус улсын гадаадын иргэнийг эмчлэхтэй холбоотой хуулийн дараах заалтуудад анхаарал хандуулахыг хүсье.

БНЭУ-ын “Хүний эрхтэн, эд эс шилжүүлэн суулгах тухай” 1994 оны хуулийн 9(1А) хэсэг: 

Зүйл 9(1A): Хэрэв донор нь эрхтэн хүлээн авагч өвчтөний ойрын хамаатан биш тохиолдолд донорыг нас барахаас нь өмнө түүний эрхтэн, эд эс эсвэл хоёулын шилжүүлэн суулгахыг хориглоно.

(1A) Хэрэв донор эсвэл өвчтөний аль нэг нь гадаадын иргэн бол хүний эрхтэн, эд эс эсвэл хоёулын шилжүүлэн суулгах тохиолдолд холбогдох байгууллагаас урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай: Хэрэв эрхтэн хүлээн авагч нь гадаадын иргэн, донор нь Энэтхэг Улсын иргэн бөгөөд ойр дотнын төрөл садны холбоогүй тохиолдолд уг хагалгаанд холбогдох байгууллагаас зөвшөөрөл олгохгүй.

Санал болгож буй хандивлагч болон хүлээн авагч нь гадаадын иргэн бол:

(a) Тухайн гадаадын иргэн Энэтхэг Улсад суугаа өөрийн орны Дипломат төлөөлөгчийн газрын ахлах албан тушаалтнаар хандивлагч болон хүлээн авагч хоорондын төрөл садны харилцааг 21 дүгээр маягтын дагуу (https://notto.mohfw.gov.in/download-forms.htm) гэрчлүүлэх ёстой. Хэрэв тухайн улсын ДТГ Энэтхэг Улсад байхгүй тохиолдолд тухайн улсын Засгийн газар ижил төрлийн бичгийг өөрийн иргэндээ олгосон байх шаардлагатай;

(b) Зөвшөөрлийн хороо нь гадаадын иргэнд (ойр дотнын төрөл төрөгсөд) эрхтэн, эд эс шилжүүлж буй Энэтхэг Улсын иргэн болон энэтхэг гаралтай гадаадын иргэний хэргийг илүү нарийвчлан шалгах болно. Энэтхэг Улсын иргэн өөрийн ойр дотнын хамаатан болох гадаадын иргэнд эрхтэн шилжүүлэх тохиолдол дээрх заалтад хамаарахгүй.

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын “Хүний эрхтэн, эд эс шилжүүлэн суулгах тухай” 1994 оны хуулийн 19-р бүлэгт хүний эрхтэн, эд эс худалдсан, худалдаж авсан тохиолдолд ноогдуулах ялын хэмжээг заасан байдаг. Мөн тухайн бүлэгт эд эрхтнийг хандивлах, мөнгөөр авах, мөнгө амлах болон санал болгохыг хориглосон байна. Дээр дурдсан хуулийн хуулбарыг https://notto.mohfw.gov.in цахим хуудаснаас авах боломжтой.